ประกาศเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2-2563     คลิก..
 เปิดรับสมัครนักการภารโรงและแม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา   คลิก..

    เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  โรงเรียนพลพัฒนศึกษาจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น โดยกิจกรรมครั้งนี้นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 92 คน ร่วมทำกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้

    วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563  โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้มอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ประจำปีการศึกษา 1/2563 ให้กับนักเรียนจำนวน 19 คน ณ หอประชุมโรงเรียนพลพัฒนศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ สมปอง โพธิ์ศรี เป็นผู้มอบทุน

     วันที่ 7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จาก สจ.บำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและคณะ เดินทางมามอบโต๊ะรับประทานอาหารจำนวน 10 ชุด ให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อให้โรงอาหารมีที่นั่ง เพียงพอสำหรับนักเรียน โดยพิธีมอบได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนพลพัฒนศึกษา อ.พล จ.ขอนแก่น ทางโรงเรียนพลพัฒนศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง..

     วันที่ 17 กันยายน 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า จัดกิจกรรมฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนพลพัฒนศึกษา